Top/jŐL^/2012N

km

hh:mm:ss

m:s/km
P209.617:28:065:00
Q216.018:01:425:00
R300.725:25:065:04
S274.723:42:545:11
T380.132:31:185:08
U344.429:28:365:08
V365.531:24:585:09
W372.032:10:395:11
X418.236:14:355:12
PO416.835:18:105:05
PP301.325:03:374:59
PQ431.436:04:075:01
N4030.7
342:53:48
5:06